STRONA GŁÓWNA  |  PLASTICS ONLINE  |  KATALOG FIRM  |  FUNDACJA  |  POLIMEROWA ENERGIA

METODOLOGIA

Segmentację spółek biorących udział w elekcji Nagrody POLYMER PROSPERITY umożliwia syntetyczny wskaźnik finansowy oparty na wynikach analizy finansowej, składającej się z 10 wskaźników:

1. Rentowność operacyjna
2. Rentowność netto
3. Rentowność aktywów
4. Rentowność kapitałów
5. Sfinansowanie majątku kapitałem własnym
6. Płynność bieżąca
7. Rotacja należności
8. Rotacja zobowiązań
9. Pokrycie zobowiązań należnościami
10. Obrotowość aktywów

Do wyliczenia powyższych wskaźników stosuje się następujące dane finansowe:

1. Przychody netto ze sprzedaży
2. Zysk / strata operacyjna
3. Zysk / strata netto
4. Aktywa trwałe
5. Aktywa obrotowe
6. Aktywa ogółem
7. Kapitał własny
8. Należności krótkoterminowe
9. Zobowiązania krótkoterminowe.

Punktem wyjścia do obliczenia syntetycznego wskaźnika przedsiębiorstw jest uszeregowanie każdej z badanych firm w 10 zestawieniach szczegółowych, obrazujących usytuowanie każdej ze spółek wobec pozostałych. Firmy zostały uszeregowane według wartości danego wskaźnika zgodnie z opracowaną metodologią, od wartości najbardziej do najmniej pożądanej. Następnie obliczona została średnia arytmetyczna pozycji zajętych przez poszczególne firmy w zestawieniach szczegółowych. Wartość ta została dodatkowo znormalizowana: firma najlepsza ma wartość wskaźnika równą jedności, pozostałe odpowiednio wyższe. Po normalizacji, wskaźnik stał się podstawą klasyfikacji firm w trzech segmentach – obrazując kondycję osiągniętych przez nie wyników finansowych na tle innych przedsiębiorstw. Reasumując, im niższa wartość wskaźnika syntetycznego, tym lepiej firma gospodaruje finansami.


DEFINICJE WSKAŹNIKÓW

Rentowność operacyjna: zysk (strata) operacyjna / przychody netto ze sprzedaży.
Wskaźnik ten odzwierciedla efektywność podstawowej działalności opera­cyjnej.

Rentowność netto: zysk (strata) netto / przychody netto ze sprzedaży.
Wskaźnik informuje o tym, ile procent sprzedaży stanowi marża zysku po odliczeniu wszystkich kosztów i zapłaceniu podatków.

Rentowność aktywów: zysk (strata) netto / aktywa ogółem.
Informuje o efektywności wykorzystania majątku (całości zasobów firmy), czy innymi słowy ile zysku netto przynosi każda złotówka zaangażowana w finansowanie majątku.

Rentowność kapitałów: zysk (strata) netto / kapitał własny.
Wskaźnik określa stopę zyskowności zainwestowanych w firmie kapitałów własnych. Wskaźnik ten powinien przyjąć poziom co najmniej równy stopie inflacji (w takim przypadku mówi się o utrzymaniu realnej wartości kapitałów własnych na tym samym poziomie).

Sfinansowanie majątku kapitałem własnym: kapitał własny / aktywa ogółem.
Wskaźnik informuje o stopniu pokrycia majątku firmy kapitałem własnym. Im wskaźnik bardziej zbliża się do jedności tym podstawy finansowe działalności są stabilniejsze.

Płynność bieżąca: aktywa obrotowe / zobowiązania bieżące.
Wskaźnik informuje o zdolności firmy do regulowania wymagalnych zobowiązań bieżących przy pomocy upłynnienia środków obrotowych.

Rotacja należności: należności krótkoterminowe x 365 / przychody netto ze sprzedaży.
Wskaźnik informuje o średniej długości cyklu realizacji należności, czyli o tym po ilu średnio dniach środki pieniężne z tyt. należności trafiają do firmy.

Rotacja zobowiązań: zobowiązania krótkoterminowe x 365 / przychody netto ze sprzedaży.
Wskaźnik informuje przez ile średnio dni kredytują firmę jej dostawcy. Zwiększanie się tego wskaźnika może sygnalizować powstające napięcia płatnicze. Wyższy wskaźnik rotacji zobowiązań od wskaźnika rotacji należności świadczy o korzystniejszych warunkach zakupu od warunków sprzedaży

Pokrycie zobowiązań należnościami: należności krótkoterminowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Im większa wartość wskaźnika, tym większa jest płynność przedsiębiorstwa.

Obrotowość aktywów: przychody netto ze sprzedaży / aktywa ogółem.
Wskaźnik informuje o tym ile złotych przychodu ze sprzedaży przypada na 1 złotówkę zaangażowaną w majątku firmy (lub o tym jaką średnią liczbę obrotów wykonał kapitał finansujący majątek). Im wyższy poziom wskaźnika, tym na ogół lepsze wykorzystanie majątku.